Spanish – Sewdish

Parallel Corpus
SPANISHSWEDISHDOMAIN
Los francos se hicieron muy poderosos.Frankerna blev väldigt mäktiga.history
Este año el contingente de soldados para el servicio militar ha sido inferior al del año pasado.I år är kontingenten av soldater till militärtjänst lägre än föregående år.military
El fósforo es un elemento constituyente de los seres vivos.Fosfor är en beståndsdel i levande varelser.chemistry
bóveda de la catedralkatedralens valvarchitecture
Le abrieron un expediente por faltar al trabajo.De öppnade en utredning om honom eftersom han varit borta från arbetet.education
Las olas están bonitas a la luz del sol.Vågorna är vackra i solljuset. 
La campaña seguirá hasta finales de marzo.Kampanjen kommer att fortgå fram till slutet av mars. 
Ella actuó llevada por un impulso cuando le echó de casa.Hon handlade i affekt när hon körde ut honom.psychology
Sé con certeza que es inocente.Jag vet med säkerhet att han är oskyldig! 
Espero que vengas.Jag hoppas att du kommer.